SIA „DELTA CAPITAL”, reģistrācijas Nr. 40103291692, turpmāk – KREDĪTA DEVĒJS,

un

Fiziskā persona ar personas kodu , turpmāk - KREDĪTA ŅĒMĒJS, katrs atsevišķi kā Puse, bet abi kopā – Puses, brīvprātīgi noslēdz šādu kreditēšanas līgumu, turpmāk - Līgums:

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


1. TERMINI


1.1. KREDĪTA DEVĒJS – SIA „DELTA CAPITAL”, reģistrācijas Nr. 40103291692, juridiskā adrese: Ūdens iela 12-118, Rīga, LV-1007;

1.2. PATĒRĒTĀJS — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu izmantot kreditēšanas pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;

1.3. KREDĪTA ŅĒMĒJS – PATĒRĒTĀJS, kas noslēdz KREDITĒŠANAS LĪGUMU ar KREDĪTA DEVĒJU;

1.4. KREDĪTS - naudas plūsma no KREDĪTA DEVĒJA KREDĪTA ŅĒMĒJAM, kuru jāatmaksā noteiktā termiņā un par kuras izmantošanu KREDĪTA ŅĒMĒJS maksā procentus KREDITORAM;

1.5. ĀTRAIS KREDĪTS – KREDĪTS ar KREDĪTA TERMIŅU līdz 30 (trīsdesmit) dienām, kas sastāv no KREDĪTA SUMMAS un KREDĪTA KOMISIJAS;

1.6. ILGTERMIŅA KREDĪTS – KREDĪTS ar KREDĪTA TERMIŅU no 2 līdz 24 mēnešiem, kuram ir izveidots ATMAKSAS GRAFIKS;

1.7. DISTANCES LĪGUMS- PATĒRĒTĀJA un KREDĪTA DEVĒJA vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi;

1.8. KREDITĒŠANAS LĪGUMS – DISTANCES LĪGUMS, ar kuru KREDĪTA DEVĒJS piešķir vai apsola piešķirt KREDĪTA ŅĒMĒJAM KREDĪTU aizdevuma veidā;

1.9. KREDITĒŠANAS LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI – no KREDĪTA DEVĒJA puses KREDĪTA ŅĒMĒJAM izteikts piedāvājums, kas ietver KREDITĒŠANAS LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas (KREDĪTA ŅĒMĒJA personas datus, KREDĪTA SUMMU, KREDĪTA TERMIŅU, ATMAKSAS GRAFIKU, KREDĪTA KOPĒJĀS IZMAKSAS un citus KREDĪTA ŅĒMĒJAM piešķirtā KREDĪTA speciālos noteikumus), kurus ir akceptējis KREDĪTA ŅĒMĒJS, noslēdzot KREDITĒŠANAS LĪGUMU. Ar KREDITĒŠANAS LĪGUMA SPECIĀLAJIEM NOTEIKUMIEM KREDĪTA ŅĒMĒJS iepazīstas MĀJAS LAPĀ pirms KREDITĒŠANAS LĪGUMA noslēgšanas un KREDĪTA PIEPRASĪJUMA iesniegšanas KREDĪTA DEVĒJAM;

1.10. KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTS - uz KREDĪTA ŅĒMĒJA vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā atvērtais norēķinu konts, no kura ir veikts REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMS par KREDĪTA PIEPRASĪJUMA izskatīšanu un uz kuru KREDĪTA DEVĒJS pārskaita KREDĪTU;

1.11. KREDĪTA DEVĒJA KONTS - KREDĪTA DEVĒJA bankas konts, kas norādīts MĀJAS LAPĀ;

1.12. MĀJAS LAPA – KREDĪTA DEVĒJA interneta mājas lapa: http://www.kredits365.lv/;

1.13. KLIENTA PROFILS - KREDĪTA ŅĒMĒJA personīgā informācija MĀJAS LAPĀ, kas pēc KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrācijas MĀJAS LAPĀ, tiek veidota automātiski un pastāvīgi ir pieejama KREDĪTA ŅĒMĒJAM pēc identifikācijas koda (ID) un paroles ievadīšanas MĀJAS LAPĀ, kurā KREDĪTA ŅĒMĒJS var izvēlēties KREDĪTA SUMMU un veikt citas nepieciešamas darbības, lai saņemtu KREDĪTU vai informāciju par KREDĪTU;

1.14.KREDĪTA PIEPRASĪJUMS - atbilstoši KREDITĒŠANAS LĪGUMAM MĀJAS LAPĀ no KLIENTA PROFILA noformēta KREDĪTA ŅĒMĒJA noteikti izteikta griba (pieprasījums) – priekšlikums KREDĪTA DEVĒJAM izsniegt KREDĪTU un noslēgt ar KREDĪTA ŅĒMĒJU KREDITĒŠANAS LĪGUMU, kā arī KREDĪTA ŅĒMĒJA atļauja KREDĪTA DEVĒJAM veikt KREDĪTA ŅĒMĒJA personas datu apstrādi. Vienlaikus KREDĪTA PIEPRASĪJUMS nozīmē to, ka KREDĪTA ŅĒMĒJS ir iepazinies ar KREDITĒŠANAS LĪGUMA speciālajiem noteikumiem, tos akceptējis un vēlas, lai tie kļūtu par KREDITĒŠANAS LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu;

1.15. REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMS – vienreizējs maksājums, kuru KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums veikt, lai apstiprinātu reģistrācijas datus un KREDITĒŠANAS LĪGUMA VISPĀRĪGOS NOTEIKUMUS. REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMA apmērs, kuru nosaka KREDĪTA DEVĒJS, tiek norādīts MĀJAS LAPĀ;

1.16. KREDĪTA ID – piešķirta KREDĪTA identifikācijas numurs;

1.17. ATMAKSAS GRAFIKS – KREDĪTA DEVĒJA sastādīts grafiks, kurā noteikti KREDĪTA KOPĒJĀ SUMMAS atmaksas termiņi un apmērs. ATMAKSAS GRAFIKS tiek izveidots, kad KREDĪTA DEVĒJA apstiprina KREDĪTA PIEPRASĪJUMU, ir pieejams KLIENTA PRFOLĀ;

1.18.KREDĪTA TERMIŅŠ – KREDĪTA ŅĒMĒJA pieprasīts un KREDĪTA DEVĒJA apstiprināts termiņš, kurš sākas KREDITĒŠANAS LĪGUMA spēkā stāšanās dienā un beidzas KREDĪTA ATMAKSAS DATUMĀ vai KREDITĒŠANAS LĪGUMA pagarināšanas gadījumā -KREDĪTA ŅĒMĒJA pieprasītā un KREDĪTA DEVĒJA apstiprinātā KREDĪTA ATMAKSAS DATUMĀ;

1.19. ILGTERMIŅA KREDĪTA ATMAKSAS DATUMS – diena, kurā saskaņā ar ATMAKSAS GRAFIKU KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums veikt MAKSĀJUMU;

1.20. ĀTRĀ KREDĪTA ATMAKSAS DATUMS - diena, kurā KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums atmaksāt KREDĪTA DEVĒJAM KREDĪTA KOPĒJO SUMMU saskaņā ar KREDITĒŠANAS LĪGUMA noteikumiem;

1.21. MAKSĀJUMS – naudas summa, kuru KREDĪTA ŅĒMĒJS maksā KREDĪTA DEVĒJAM, veicot pārskaitījumu uz KREDĪTA DEVĒJA KONTU, saskaņā ar ATMAKSAS GRAFIKU, ja KREDĪTA ŅĒMĒJAM tika piešķirts ILGTERMIŅA KREDĪTS;

1.22. GADA PROCENTU LIKME (GPL) – KREDĪTA KOPĒJĀS IZMAKSAS KREDĪTA ŅĒMĒJAM izteiktās gada procentos no KREDĪTA ŅĒMĒJAM piešķirtās KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS, iekļaujot izmaksas saskaņā ar 28.12.2010. MK noteikumu Nr. 1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 5., 6. un 7.punktu;

1.23. KREDĪTA SUMMA –aizņēmuma summa, kas PATĒRĒTĀJAM pieejama saskaņā ar KREDITĒŠANAS LĪGUMU;

1.24. KREDĪTA KOPĒJĀS IZMAKSAS – visas izmaksas, tai skaitā procenti, komisijas nauda, nodevas un jebkādi citi maksājumi, kas KREDĪTA ŅĒMĒJAM jāmaksā saistībā ar KREDITĒŠANAS LĪGUMU un kas ir KREDĪTA DEVĒJAM zināmi (izņemot zvērināta notāra izmaksas). KREDĪTA KOPĒJĀS IZMAKSĀS iekļauj arī izmaksas par papildu pakalpojumiem saistībā ar KREDITĒŠANAS LĪGUMU, tai skaitā apdrošināšanas prēmijas, ja papildu pakalpojumu līguma noslēgšana ir obligāts priekšnoteikums, lai saņemtu KREDĪTU vai lai to saņemtu ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem;

1.25. KREDĪTA KOPĒJĀ SUMMA– summa, ko veido KREDĪTA SUMMA un KREDĪTA KOPĒJĀS IZMAKSAS;

1.26. KREDĪTA KOMISIJA – komisijas maksa, ko KREDĪTA ŅĒMĒJS maksā KREDĪTA DEVĒJAM par KREDĪTA piešķiršanu un lietošanu visā KREDITĒŠANAS LĪGUMA darbības laikā;

1.26. KREDĪTA PAGARINĀŠANAS KOMISIJA - komisijas maksa, ko KREDĪTA ŅĒMĒJS maksā KREDĪTA DEVĒJAM par KREDĪTA TERMIŅA pagarināšanu.

1.27. NOKAVĒJUMA PROCENTI – KREDITĒŠANAS LĪGUMA VISPĀRĪGAJOS NOTEIKUMOS paredzēti procentu maksājumi no kavētās KREDĪTA SUMMAS, kuru KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums samaksāt KREDĪTA DEVĒJAM, ja tas neizpilda KREDITĒŠANAS LĪGUMA noteikumus;

1.28. PERSONAS DATI – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu KREDĪTA ŅĒMĒJU;

1.29. PERSONAS DATU APSTRĀDE — ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

1.30. IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻI – identifikācijas kods (ID), kuru KREDĪTA DEVĒJS piešķir KREDĪTA ŅĒMĒJAM pēc REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMA saņemšanas un kura tiek nosūtīta uz KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrēto tālruņa numuru, un pagaidu parole, kura tiek nosūtīta uz KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrēto e-pastu;

1.31. TREŠĀ PERSONA – jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas nav KREDITĒŠANAS LĪGUMA puse;

1.32. TIEŠAIS MĀRKETINGS – reklāmas pasākumi, kas vērsti uz KREDĪTA DEVĒJA pakalpojumu piedāvāšanu PATĒRĒTĀJIEM pa pastu, tālruni vai citā veidā un kuri atbilst 28.12.2010. MK noteikumu Nr. 1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 11.-17. punkta prasībām.


2. KREDĪTA ŅĒMĒJAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS


2.1. Lai reģistrētos MĀJAS LAPĀ, atvērtu KLIENTA PROFILU un noslēgtu KREDĪTEŠANAS LĪGUMU, KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

2.1.1. KREDĪTA ŅĒMĒJS ir vecumā no 21 līdz 65 gadiem;

2.1.2. KREDĪTA ŅĒMĒJA pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;

2.1.3. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā;

2.1.4. reģistrācijas MĀJAS LAPĀ, KREDĪTA PIEPRASĪJUMA un KREDĪTEŠANAS LĪGUMA noslēgšanas brīdī KREDĪTA ŅĒMĒJS atrodas Latvijas Republikas teritorijā, ir rīcībspējīgs un nav alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē.


3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI


3.1. KREDĪTEŠANAS LĪGUMA darbības laikā KREDĪTA DEVĒJS apņemas KREDĪTA ŅĒMĒJAM piešķirt KREDĪTU un KREDĪTA ŅĒMĒJS apņemas savlaicīgi atmaksāt KREDĪTA DEVĒJAM KREDĪTA KOPĒJO SUMMU.

3.2. KREDĪTA DEVĒJA finanšu pakalpojums uzskatāms par sniegtu KREDĪTA ŅĒMĒJAM ar brīdi, kad KREDĪTA DEVĒJS izsniedza KREDĪTU, veicot pārskaitījumu uz KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTU.

3.3. KREDĪTA DEVĒJA pienākumi:

3.3.1. savlaicīgi, t.i. KREDĪTA DEVĒJA MĀJAS LAPĀ norādītajā darba laikā, izskatīt KREDĪTA PIEPRASĪJUMUS;

3.3.2. iepriekš publicēt MĀJAS LAPĀ informāciju par to, ka mainīsies pakalpojumu sniegšanas kārtība vai KREDĪTA DEVĒJA rekvizīti;

3.3.3. nodrošināt KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU precīzu, godprātīgu un likumīgu apstrādi, kā arī aizsardzību.

3.4. KREDĪTA DEVĒJA tiesības:

3.4.1. bez KREDĪTA ŅĒMĒJA piekrišanas nodot vai pārdot komersantiem, kuri sniedz pakalpojumus parādu piedziņā, t.sk. parādu ārpustiesas piedziņā, no KREDĪTEŠANAS LĪGUMA izrietošos prasījumus (prasības cesija) pret KREDĪTA ŅĒMĒJU;

3.4.2. veikt plašu KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU un informācijas apstrādi, t.sk. ievākt, uzglabāt, saglabāt, reģistrēt, ievadīt, pārraidīt, nodot un saņemt no TREŠAJĀM PERSONĀM, datu bāzēm un uzskaites sistēmām (Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, SIA „Creditreform Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff OY Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas numurs 40003514990, SIA „Julianus Inkasso Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522 u.c.);

3.4.5. segt komisijas maksu bankai, pārskaitot KREDĪTU uz KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTU;

3.4.6. TIEŠĀ MARKETINGA nolūkos piedāvāt KREDĪTA ŅĒMĒJAM samazināto KOMISIJAS MAKSU, t.i. individuālais piedāvājums KREDĪTA ŅĒMĒJAM.

3.5. KREDĪTA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.5.1. savlaicīgi atmaksāt KREDĪTU, veicot KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS samaksu KREDĪTA ATMAKSAS DATUMĀ (ja piešķirts ĀTRAIS KREDĪTS) vai MAKSĀJUMUS saskaņā ar ATMAKSAS GRAFIKU (ja piešķirts ILGTERMIŅA KREDĪTS) ;

3.5.2. nekavējoties informēt KREDĪTA DEVĒJU, ja TREŠAJAI PERSONAI kļuvuši zināmi vai ir aizdomas, ka TREŠAJAI PERSONAI var kļūt zināmi KREDĪTA ŅĒMĒJA IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻI;

3.5.3. ja nozaudēts kāds no IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻIEM, nekavējoties informēt KREDĪTA DEVĒJU Līguma 4.9. punktā noteiktajā kārtībā;

3.5.4. nekavējoties jāziņo KREDĪTA DEVĒJAM par jebkuras reģistrācijas laikā sniegtās informācijas izmaiņām, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām;

3.5.5. segt komisijas maksu bankai par KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS ieskaitīšanu KREDĪTA DEVĒJA KONTĀ;

3.5.6. veicot MAKSĀJUMU, maksājuma uzdevumā obligāti norādīt KREDĪTA DEVĒJA nosaukumu, reģistrācijas numuru, KREDĪTA DEVĒJA kontu, kā arī maksājuma pamatojumā informāciju par KREDĪTA ŅĒMĒJU . personas kodu un KREDĪTA ID.

3.6. KREDĪTA ŅĒMĒJA tiesības:

3.6.1. iesniegt KREDĪTA PIEPRASĪJUMU ĀTRAJAM un/vai ILGTERMIŅA KREDĪTAM;

3.6.2. izmantot pakalpojumus KREDĪTA DEVĒJA MĀJAS LAPĀ;

3.6.3. iesniegt atkārtotu KREDĪTA PIEPRASĪJUMU KREDĪTEŠANAS LĪGUMA darbības laikā un/vai pēc KREDĪTEŠANAS LĪGUMA izbeigšanas;

3.6.4 pilnībā vai daļēji atmaksāt KREDĪTU pirms termiņa Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.7 Puses vienojas, ka visas KREDĪTA ŅĒMĒJA darbības un apstiprinājumi, kas veikti MĀJAS LAPĀ, izmantojot IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻUS, ir pielīdzināmi darījumiem, kas noslēgti rakstveidā, un tiem ir tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstiskiem dokumentiem, kas apstiprināti ar Pušu parakstiem.


4. KREDĪTA ŅĒMĒJA REĢISTRĀCIJA UN KREDĪTA PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA


4.1. Vienlaikus ar KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrāciju MĀJAS LAPĀ tiek izveidots KREDĪTA PIEPRASĪJUMS. Veicot reģistrāciju MĀJAS LAPĀ, KREDĪTA ŅĒMĒJS apliecina, ka ir informēts par to, ka viņa PERSONAS DATI tiks apstrādāti pasākumu veikšanai pirms KREDITĒŠANAS LĪGUMA noslēgšanas, nolūkā izpildīt KREDĪTA ŅĒMĒJA lūgumu noslēgt KREDITĒŠANAS LĪGUMU. Pēc KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrācijas MĀJAS LAPĀ tiek izveidots KLIENTA PROFILS.

4.2. Pirmais KREDĪTA PIEPRASĪJUMS iesniedzams tikai MĀJAS LAPĀ t.i. vienlaikus ar KREDĪTA ŅEMĒJA reģistrāciju MĀJAS LAPĀ.

4.3. Pēc reģistrācijas KREDĪTA ŅĒMĒJS no KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTA pārskaita KREDĪTA DEVĒJAM uz MĀJAS LAPĀ norādīto KREDĪTA DEVĒJA KONTU REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMU EUR 0,01 (nulle eiro un 01 cents) apmērā, maksājuma uzdevumā norādot šādus rekvizītus: saņēmēja nosaukums, saņēmēja konta numurs, saņēmēja reģistrācijas numurs, summa, maksājuma mērķis – AKST (KREDĪTA DEVĒJA KREDĪTEŠANAS LĪGUMA noteikumi) Nr., kas KREDĪTA ŅĒMĒJAM tiek piešķirts MĀJAS LAPĀ pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas.

4.4. Veicot Līguma 4.3. minēto REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMU, KREDĪTA ŅĒMĒJS apliecina, ka tas ir iepazinies un piekrīt KREDĪTEŠANAS LĪGUMA VISPĀRĪGAJIEM NOTEIKUMIEM.

4.5. Pēc REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMA saņemšanas KREDĪTA DEVĒJS nosūta KREDĪTA ŅĒMĒJAM IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻUS:

4.5.1. identifikācijas kodu (ID) – uz KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrēto tālruņa numuru;

4.5.2. pagaidu paroli – uz KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrēto e-pastu.

4.6. KREDĪTA ŅĒMĒJS apliecina, ka KREDĪTEŠANAS LĪGUMA darbības laikā sniegtās ziņas ir patiesas. KREDĪTA ŅĒMĒJS piekrīt, ka KREDĪTA DEVĒJAM ir tiesības zvanīt uz KLIENTA PROFILĀ norādīto tālruņa numuru, kā arī uz KREDĪTA ŅĒMĒJA darba vietu vai citām personām, lai pārliecinātos par sniegto ziņu patiesumu un/vai precizētu citu ar KREDĪTU izsniegšanu saistīto informāciju, ja KREDĪTA ŅEMĒJU nav iespējams sazvanīt pēc KLIENTA PROFILĀ norādītā tālruņa numura .

4.7. KREDĪTEŠANAS LĪGUMĀ paredzētajā kārtībā iesniegtais KREDĪTA PIEPRASĪJUMS un veiktais REĢISTRĀCIJAS MAKSĀJUMS apliecina, ka KREDĪTA ŅEMĒJS vēlas saņemt KREDĪTU saskaņā ar KREDĪTEŠANAS LĪGUMA noteikumiem un KREDĪTA PIEPRASĪJUMU, KREDĪTA ŅEMĒJS ir pilnībā iepazinies ar KREDĪTEŠANAS LĪGUMA noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.

4.8. Pēc Līguma 4.5. punktā norādīto IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻU saņemšanas uz reģistrēto KREDĪTA ŅĒMĒJA tālruņa numuru un e-pastu, kas pierāda veiksmīgu KREDĪTA ŅEMĒJA reģistrāciju MĀJAS LAPĀ, KREDĪTA ŅEMĒJS ir tiesīgs iesniegt KREDĪTA PIEPRASĪJUMU, izņemot Līguma 4.2. punktā minēto pirmo KREDĪTA PIEPRASĪJUMU:

4.8.1. nosūtot KREDĪTA DĒVĒJAM KREDĪTA nosacījumus īsziņas veidā, saskaņā ar MĀJAS LAPĀ minēto kārtību;

4.8.2. zvanot KREDĪTA DEVĒJAM uz MĀJAS LAPĀ norādīto KREDĪTA DEVĒJA tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot KREDĪTA DEVĒJA pieprasītās ziņas. Telefonsaruna ar KREDĪTA DEVĒJU var tikt ierakstīta līguma izpildes un KREDĪTA DEVĒJA leģitīmo interešu ievērošanai;

4.8.3. KLIENTA PROFILĀ, apliecinot savu identitāti ar IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻIEM un norādot KLIENTA PROFILĀ visas pieprasītās ziņas, tajā skaitā vēlamo KREDĪTA SUMMAS apmēru un KREDĪTA TERMIŅU.

4.9. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS nozaudē kādu no IDENTITĀTES APLIECINĀŠANAS LĪDZEKĻIEM, to iespējams atjaunot MĀJAS LAPAS sistēmā, nospiežot pogu „aizmirsi paroli vai ID”. Nekavējoties uz reģistrēto KREDĪTA ŅĒMĒJA tālruni tiks nosūtīts identifikācijas kods un uz reģistrēto KREDĪTA ŅĒMĒJA e-pastu tiks nosūtīta pagaidu parole.

4.10. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJAM tika mainīts vārds vai uzvārds, KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums par to informēt KREDĪTA DEVĒJU Līguma 3.5.4. punktā noteiktajā kārtībā, kā arī pārskaitīt EUR 0,01 (nulle eiro un 01 cents) no KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTA, maksājuma mērķī norādot „vārda vai uzvārda maiņa”.

4.10. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJAM tika mainīts konta numurs, KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums par to informēt KREDĪTA DEVĒJU Līguma 3.5.4. punktā noteiktajā kārtībā, kā arī pārskaitīt EUR 0,01 (nulle eiro un 01 cents) no KREDĪTA ŅĒMĒJA jauna bankas konta, maksājuma mērķī norādot „konta numura maiņa”.


5. KREDĪTA PIEŠĶIRŠANA


5.1. KREDĪTA DEVĒJS izsniedz KREDĪTU KREDĪTA ŅĒMĒJAM, pārskaitot to uz KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTU, kad KREDĪTA ŅĒMĒJS ir izpildījis visus ar šo Līgumu noteiktos priekšnoteikumus KREDĪTA saņemšanai un KREDĪTA DEVĒJS ir pieņēmis lēmumu par KREDĪTA piešķiršanu.

5.2. KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs atteikt izsniegt KREDĪTU, ja KREDĪTA ŅĒMĒJS nav izpildījis visus ar šo Līgumu noteiktos priekšnoteikumus KREDĪTA saņemšanai, par to informējot KREDĪTA ŅĒMĒJU MĀJAS LAPĀ noteiktajā kārtībā. KREDĪTA DEVĒJAM nav pienākuma pamatot atteikuma izsniegt KREDĪTU iemeslus, izņemot gadījumus, kad atteikums ir pamatojoties uz ar datubāzē iegūtajām ziņām

5.3. Kad KREDĪTA ŅĒMĒJS ir apstiprinājis KREDĪTA nosacījumus un saņēmis KREDĪTA DEVĒJA apstiprinājumu, tiek uzskatīts, ka Puses ir vienojušās par KREDĪTA nosacījumiem (KREDITĒŠANAS LĪGUMA VISPĀRĪGIEM UN SPECIĀLIEM NOTEIKUMIEM), kuri turpmāk ir pieejami KLIENTA PROFILĀ.

5.4. Puses vienojas, ka KREDĪTA DEVĒJS nav atbildīgs par darbību veikšanu ar nokavēšanos, ja tas noticis:

5.4.1. sakaru kanāla traucējumu dēļ;

5.4.2. TREŠO PERSONU vainas dēļ.

5.5. KREDITĒŠANAS LĪGUMS stājas spēkā ar brīdi, kad Līguma 5.1. punktā noteiktajā kārtībā KREDĪTA DEVĒJS ir pieņēmis lēmumu par KREDĪTA piešķiršanu, informējis par to KREDĪTA ŅĒMĒJU un izsniedzis KREDĪTU, pārskaitot to uz KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTU.

5.6. Ja KREDĪTA DEVĒJA lēmumā piedāvātā KREDĪTA SUMMA ir mazāka par KREDĪTA ŅĒMĒJA KREDĪTA PIEPRASĪJUMĀ norādīto KREDĪTA SUMMU, KREDITĒŠANAS LĪGUMS stājās spēkā ar brīdi, kad KREDĪTA ŅĒMĒJS Līguma 4.8. punktā noteiktajā kārtībā ir saņemta piekrišana KREDĪTA DEVĒJA piedāvātajai KREDĪTA SUMMAI.

.


6. KREDĪTA ATMAKSA


6.1. ĀTRĀ KREDĪTA ATMAKSAS DATUMĀ KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums veikt KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS ATMAKSU; ILGTERMIŅA KREDĪTA ATMAKSAS DATUMĀ KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums veikt MAKSĀJUMU saskaņā ar ATMAKSAS GRAFIKU. KREDĪTA ŅĒMĒJAM jāatmaksā KREDĪTA KOPĒJĀ SUMMA līdz KREDĪTA TERMIŅA pēdējai dienai (ieskaitot)

6.2. KREDĪTA KOPĒJO IZMAKSU apmērs ir atkarīgs no KREDĪTA SUMMAS un KREDĪTA TERMIŅA. Procentu likme un GADA PROCENTU LIKME tiek ietverta KREDITĒŠANAS LĪGUMA SPECIĀLAJOS NOTEIKUMOS.

6.3. Veicot MAKSĀJUMUS, maksājuma dokumenta sadaļā „Maksājuma mērķis“ KREDĪTA ŅĒMĒJAM jānorāda personas kods un KREDĪTA ID. Ja Kredīta ņēmējs MAKSĀJUMA dokumentos nav norādījis personas kodu un/vai KREDĪTA ID, KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs uzskatīt MAKSĀJUMU par tādu, kas nav veikts saskaņā ar KREDITĒŠANAS LĪGUMU.

6.4. Puses vienojas, ka MAKSĀJUMI, kuras KREDĪTA ŅĒMĒJS samaksās KREDĪTA DEVĒJAM, tiks novirzīti nesamaksāto KREDĪTA ŅĒMĒJA saistību izpildei šādā kārtībā:

6.4.1. pirmajā kārtā – nesamaksātās KREDĪTA KOMISIJAS dzēšanai;

6.4.2. otrajā kārtā – nesamaksāto KREDĪTA nokavējuma procentu dzēšanai;

6.4.3. trešajā kārtā – nesamaksātās KREDĪTA SUMMAS dzēšanai.

6.5. Par Līguma 3.6.4. punktā noteikto KREDĪTA ŅĒMĒJA tiesību izlietošanu uz KREDĪTA pirmstermiņa atmaksu KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums informēt KREDĪTA DEVĒJU 4 (četras) darba dienas iepriekš, lai saskaņotu atmaksājamas KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS apmēru. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir tiesības uz taisnīgu KREDĪTA KOPĒJO IZMAKSU samazinājumu, veicot KREDĪTA atmaksu vai daļēju atmaksu pirms KREDĪTA TERMIŅA, tas ir, KREDĪTA KOPĒJĀS IZMAKSAS KREDĪTA ŅĒMĒJS maksā par laika posmu no KREDĪTA izsniegšanas dienas līdz dienai, kurā KREDĪTA ŅĒMĒJS pilnībā izpildīja savas saistības pret KREDĪTA DEVĒJU.

6.6 Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS nokavē MAKSĀJUMU saskaņā ar ATMAKSAS GRAFIKU (ja piešķirts ILGTERMIŅA KREDĪTS) vai KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS ATMAKSU KREDĪTA ATMAKSAS DATUMĀ (ja piešķirts ĀTRAIS KREDĪTS), KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums maksāt nokavējuma procentus, t.i.:

6.6.1. ja KREDĪTA ŅEMĒJAM tika piešķirts ILGTERMIŅA KREDĪTS, tad nokavējuma procentu apmērs tiek norādīts KREDITĒŠANAS LĪGUMA SPECIĀLĀJOS NOTEIKUMOS.

6.6.2. ja KREDĪTA ŅEMĒJAM tika piešķirts ĀTRAIS KREDĪTS, tad nokavējuma procentu apmērs ir atkarīgs no KREDĪTA TERMIŅA un nedrīkst pārsniegt Līguma 6.11. punktā noteikto kopējās nokavējuma procentu summas ierobežojumu.

6.7. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJAM tika piešķirts ĀTRAIS KREDĪTS un KREDĪTA atmaksa netika veikta KREDĪTA ATMAKSAS DATUMĀ, KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs piemērot nokavējuma procentus, kuru aprēķins tiek uzsākts 3. (trešajā) dienā, ieskaitot pirmo un otro dienu pēc KREDĪTA ATMAKSAS DATUMA.

6.8. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJAM tika piešķirts ILGTERMIŅA KREDĪTS un MAKSĀJUMS netika veikts ATMAKSAS GRAFIKĀ norādītajā datumā, KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs piemērot nokavējuma procentus, sākot ar 1. (pirmo) dienu pēc KREDĪTA ATMAKSAS DATUMA.

6.9. Līguma 6.6. punktā noteikto nokavējuma ar tiek apturēts dienā, kad:

6.9.1. nesamaksātā KREDĪTA KOPĒJĀ SUMMA (ja piešķirts ĀTRAIS KREDĪTS) vai nesamaksātais MAKSĀJUMS saskaņā ar ATMAKSAS GRAFIKU (ja piešķirts ILGTERMIŅA KREDĪTS) tiek ieskaitīts KREDĪTA DEVĒJA KONTĀ;

6.9.2. aprēķināto nokavējuma procentu apmērs sasniedz neatmaksātās KREDĪTA SUMMAS apmēru.

6.10. Līguma 6.9.2. punktā noteiktā nokavējuma procentu aprēķina apturēšanas kārtība tiek piemērota arī tad, ja nesamaksātā KREDĪTA SUMMA (ja piešķirts ĀTRAIS KREDĪTS) vai nesamaksātais MAKSĀJUMS saskaņā ar ATMAKSAS GRAFIKU (ja piešķirts ILGTERMIŅA KREDĪTS) arī pēc nokavējuma procentu aprēķina uzsākšanas netiek ieskaitīts KREDĪTA DEVĒJA KONTĀ.

6.11. Kopējai nokavējuma procentu summai tiek piemērots ierobežojums 36% (trīsdesmit seši procenti) apmērā virs KREDĪTA likmes gadā.

6.12. Atkarībā no KREDĪTA TERMIŅA, veicot KREDĪTA KOPĒJO IZMAKSU aprēķinu, tiek piemērotas šādas procentu likmes:

6.12.1. 0,55% (nulle komats piecdesmit pieci procenti) dienā no Kredīta summas no pirmās līdz septītās Kredīta lietošanas dienai (ieskaitot);

6.12.2. 0,25% (nulle komats divdesmit pieci procenti) dienā no Kredīta summas no astotās līdz četrpadsmitās Kredīta lietošanas dienai (ieskaitot);

6.12.3. 0,2% (nulle komats divi procenti) dienā no Kredīta summas no piecpadsmitās līdz trīsdesmitās Kredīta lietošanas dienai (ieskaitot).

6.13. KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS atmaksa tiek veikta KREDĪTA valūtā - EUR. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS veic KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS atmaksu citā valūtā, KREDĪTA ŅĒMĒJAM jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar valūtas konvertāciju uz KREDĪTA valūtu.

6.14. KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS atmaksa ir veikta ar brīdi, kad KREDĪTA KOPĒJĀ SUMMA ir ieskaitīta KREDĪTA DEVĒJA KONTĀ.

6.15. Ja KREDĪTA DEVĒJA KONTĀ tiek ieskaitīts MAKSĀJUMS, kuru nav iespējams identificēt, jo tajā nav norādīta Līguma 3.5.6. punktā minētā informācija par KREDĪTA ŅĒMĒJU, MAKSĀJUMS netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un KREDĪTA DEVĒJAM ir tiesības piemērot nokavējuma procentus saskaņā ar KREDITĒŠANAS LĪGUMU.


7. KREDĪTA TERMIŅA PAGARINĀŠANA


7.1. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir tiesības uz KREDĪTA TERMIŅA pagarināšanu. ĀTRO KREDĪTU iespējams pagarināt ar nosacījumu, ka KREDĪTA KOPĒJĀS IZMAKSAS nepārsniedz KREDĪTA SUMMU. ILGTERMIŅA KREDĪTU nav iespējams pagarināt.

7.2. KREDĪTA TERMIŅA pagarināšana stājas spēkā ar brīdi, kad KREDĪTA DEVĒJA KONTĀ ir ieskaitīta KREDĪTA PAGARINĀŠANAS KOMISIJA, kuras apmērs ir pieejams KLIENTA PROFILĀ.

7.3. Veicot KREDĪTA PAGARINĀŠANAS KOMISIJAS samaksu, maksājuma uzdevumā KREDĪTA ŅĒMĒJAM jānorāda Līguma 3.5.6. punkta minētā informācija par KREDĪTA ŅĒMĒJU un tekstu „pagarināšana”. Ar KREDĪTA PAGARINĀŠANAS KOMISIJAS samaksu KREDĪTA ŅĒMĒJS apstiprina jaunus KREDITĒŠANAS LĪGUMA SPECIĀLOS NOTEIKUMUS.

7.4. KREDĪTA DEVĒJS nosūta KREDĪTA ŅĒMĒJAM apstiprinājumu uz KREDĪTA ŅĒMĒJA reģistrēto tālruņa numuru par Līguma 7.3. punktā minētās KREDĪTA PAGARINĀŠANAS KOMISIJAS saņemšanu un KREDĪTA TERMIŅA pagarināšanu.


8. PUŠU ATBILDĪBA


8.1. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Kredīta ņēmējs nav veicis MAKSĀJUMUS 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc KREDĪTA TERMIŅA, KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs uzdot veikt parāda piedziņu Līguma 3.4.1. punktā norādītajām personām. Papildu izdevumi, kas saistīti ar parāda piedziņu no KREDĪTA ŅĒMĒJA, tiek segti uz KREDĪTA ŅĒMĒJA rēķina.

8.2. Pirms KREDĪTA TERMIŅA beigām KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs pieprasīt, lai KREDĪTA ŅĒMĒJS nekavējoties izpildītu savas KREDITĒŠANAS LĪGUMĀ noteiktās saistības, t.sk. samaksātu KREDĪTA KOPĒJO SUMMU un izdevumus, kuri KREDĪTA DEVĒJAM radušies, piedzenot un administrējot parādu, ja pastāv vismaz viens no šiem nosacījumiem:

8.2.1. KREDĪTA ŅĒMĒJS ir iesniedzis nepareizus PERSONAS DATUS vai citu maldinošu informāciju par sevi, t.sk. par maksātspēju;

8.2.2. iestājas apstākļi, kas var būtiski un negatīvi ietekmēt KREDĪTA ŅĒMĒJA spējas atmaksāt KREDĪTU;

8.2.3. KREDĪTA ŅĒMĒJS neizpilda citus ar KREDĪTA DEVĒJU noslēgtos līgumus;

8.2.4. KREDĪTA ŅĒMĒJS vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) dienām nokavējis KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS atmaksu, t.sk. aprēķinātos nokavējuma procentus (ja piešķirts ĀTRAIS KREDĪTS) vai nav veicis MAKSĀJUMU saskaņā ar ATMAKSAS GRAFIKU, t.sk, . aprēķinātos nokavējuma procentus (ja piešķirts ILGTERMIŅA KREDĪTS).


9. KREDĪTA ŅĒMĒJA ATTEIKUMA TIESĪBAS


9.1. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot pa pastu uz KREDĪTA DEVĒJA juridisko adresi vai uz e-pastu info@kredits365.lv rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

9.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu KREDĪTA ŅĒMĒJS norāda šādas ziņas:

9.2.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu un KREDĪTA ID;

9.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Līguma un pirmstermiņa KREDĪTA atmaksu;

9.2.3. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

9.2.4. KREDĪTA ŅĒMĒJA parakstu.

9.3. Ja KREDĪTA ŅĒMĒJS izmanto Līguma 9.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības, KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā atmaksāt KREDĪTA DEVĒJAM KREDĪTA KOPĒJO SUMMU. KREDĪTA KOPĒJO IZMAKSU aprēķins tiek veikts, pamatojoties uz KREDITĒŠANAS LĪGUMA SPECIĀLAJOS NOTEIKUMOS noteikto KREDĪTA procentu likmi, pieņemot, ka kalendārajā mēnesī vidējais dienu skaits ir 30 (trīsdesmit) dienas.

9.4. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir tiesības uz KREDĪTA KOPĒJO IZMAKSU taisnīgu samazināšanu, ja tiek izmantotas Līguma 9.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības.


10. PERSONAS DATU APSTRĀDE


10.1. KREDĪTA DEVĒJS veic tādu KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU apstrādi, kas nepieciešami:

10.1.1. KREDITĒŠANAS LĪGUMA noslēgšanai, izpildei vai pasākumu veikšanai pirms KREDITĒŠANAS LĪGUMA noslēgšanas, t.i., KREDĪTA ŅĒMĒJA identificēšanai, kā arī atbilstībai KREDITĒŠANAS LĪGUMA noslēgšanas prasībām, lai pārbaudītu PERSONAS DATU pareizību, saziņai ar KREDĪTA ŅĒMĒJU, KREDITĒŠANAS LĪGUMA izpildes nodrošināšanai un uzraudzībai, kā arī KREDĪTA atmaksas nodrošināšanai (piemēram – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzīvesvieta, kontaktinformācija, konta numurs, u.c.);

10.1.2. lai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izvērtētu KREDĪTA ŅĒMĒJA spēju atmaksāt kredītu, t.i., PRESONAS DATUS par KREDĪTA ŅĒMĒJA ienākumiem un izdevumiem, kā arī maksājumu saistību izpildi, kas saņemti no KREDĪTA ŅĒMĒJA un/vai TREŠAJĀM PERSONĀM (piemēram - finanšu dati par KREDĪTA ŅĒMĒJA ienākumiem, izdevumiem, saistībām, to rašanos un izpildi);

10.1.3. KREDĪTA DEVĒJA vai TREŠĀS PERSONAS leģitīmo interešu ievērošanai, t.i., PRESONAS DATUS KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītspējas un KREDĪTA DEVĒJA kredītrisku izvērtēšanai, lai pārvaldītu un mazinātu riskus, lai izvērtētu KREDĪTA ŅĒMĒJA paradumus un piedāvātu īpašus piedāvājumus, lai aizsargātu KREDĪTA DEVĒJA tiesības, kā arī parāda administrēšanas, atgūšanas un piedziņas darbību veikšanai, tiesvedībām, krāpšanas gadījumu novēršanai un atklāšanai. Kā arī, lai veidotu KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītvēsturi gan par izpildītajām, gan neizpildītajām saistībām (saglabāt šos datus), lai nodrošinātu godprātīgu aizņemšanos un disciplinētu KREDĪTA ŅĒMĒJA pret uzņemtajām saistībām, kā arī nodrošinātu citiem KREDĪTA ŅĒMĒJA kreditoriem (t.sk., nākotnē iespējamajiem kreditoriem) viņu tiesību aizsardzības interesēs iepazīties ar KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītvēsturi un KREDĪTA ŅĒMĒJA vēsturisko maksāšanas disciplīnu pret KREDĪTA DEVĒJU, kā arī KREDĪTA ŅĒMĒJA aktuālajām saistībām pret KREDĪTA DEVĒJU.

10.2. KREDITĒŠANAS LĪGUMA 10.1. punktā minēto darbību veikšanai KREDĪTA DEVĒJAM ir tiesības:

10.2.1. iegūt KREDĪTA ŅEMĒJA PERSONAS DATUS no valsts un/vai pašvaldību iestādēm, kā arī citām TREŠAJĀM PERSONĀM, piemēram, kredītinformācijas birojiem, parādu atgūšanas un parādvēstures datubāzu uzturētājiem, tajā skaitā, bet ne tikai – no SIA „Creditreform Latvijā”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, kas apstrādā vienotās parādnieku datu bāzes, pēc KREDĪTA DEVĒJA pieprasījuma, iegūt šādus datus: par KREDĪTA ŅĒMĒJA darba devēju, KREDĪTA ŅĒMĒJA parādsaistībām kredītu un finanšu iestādēm un citām juridiskajām personām, parāda summu, nokavētā maksājuma apmēru un kavējuma termiņiem;

10.2.2. nodot KREDĪTA ŅEMĒJA PERSONAS DATUS:

10.2.2.1. valsts un/vai pašvaldību iestādēm, tajā skaitā, bet ne tikai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpildes nodrošināšanai, normatīvajos aktos noteiktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

10.2.2.2. TREŠAJĀM PERSONĀM, kas iesaistītas KREDITĒŠANAS LĪGUMA izpildē, un/vai sniedz pakalpojumus KREDĪTA DEVĒJAM (piemēram – saziņas un pasta pakalpojumu nodrošinātājiem, IT pakalpojumu nodrošinātājam);

10.2.2.3. TREŠAJĀM PERSONĀM, kas sniedz parādu atgūšanas un parādvēstures datubāzu uzturēšanas pakalpojumus, tajā skaitā, bet ne tikai SIA „Creditreform Latvijā”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, kā arī kredītinformācijas birojiem, un citiem parādvēstures datubāzu uzturētājiem;

10.2.2.4. jaunam kreditoram, ja prasījuma tiesības tiek cedētas jaunajam kreditoram vai TREŠAJAI PERSONAI, kas ir saistīta ar KREDITĒŠANAS LĪGUMA pārņemšanu;

10.3. Ja, veicot reģistrāciju MĀJĀSLAPĀ, KREDĪTA ŅĒMĒJS ir sniedzis savu piekrišanu, tad:

10.3.1. KREDĪTA DEVĒJS veic tādu KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU (piemēram – kontaktinformācijas, vārda, uzvārda, dzīvesvietas) apstrādi, kas nepieciešami TIEŠAJAM MĀRKETINGAM, tajā skaitā, bet ne tikai - komerciālu paziņojumu sūtīšanai un citu saziņas formu izmantošanai, KREDĪTA ŅĒMĒJA lojalitātes pasākumu organizēšanai, KREDĪTA ŅĒMĒJA uzrunāšanai jaunu pakalpojumu saņemšanai;

10.3.2. KREDĪTA DEVĒJAM ir tiesības atbilstoši šī Līguma 10.1. punktam, veikt atkārtotu KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU apstrādi ar mērķi izvērtēt KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītvēsturi, gadījumā, ja KREDĪTA ŅĒMĒJS pieprasīja KREDĪTU, un KREDĪTA DEVĒJS atteica izsniegt KREDĪTU saskaņā ar šī Līguma 5.2. punktu, t.sk., ja atteikums pamatots ar datubāzē iegūtajām ziņām par KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītvēsturi. KREDĪTA ŅĒMĒJS piekrīt, ka KREDĪTA DEVĒJS atkārtoti pārbauda KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītspēju un KREDĪTA ŅĒMĒJS piekrīt, ka KREDĪTA DEVĒJS sazinās ar KREDĪTA ŅĒMĒJU gadījumā, ja izvērtējot KREDĪTA ŅĒMĒJA kredītspēju, tiek konstatēts, ka ir mainījušies apstākļi, kas bija par pamatu iepriekšējā KREDĪTA pieprasījuma atteikumam, izmantojot KLIENTA PROFILĀ norādīto kontaktinformāciju, lai informētu KREDĪTA ŅĒMĒJU par apstākļu maiņu un sniegtu informāciju par MĀJAS LAPĀ publicēto informāciju par KREDĪTA DEVĒJA pakalpojumu.

10.4. PEROSNU DATI tiek apstrādāti (tajā skaitā glabāti) līdz to apstrādes nolūka sasniegšanai un/vai KREDITĒŠANAS LĪGUMA pilnīgai izpildei, kā arī pēc tā izbeigšanas vai pārtraukšanas, parāda atgūšanas un piedziņas darbību veikšanai, kā arī, lai aizsargātu KREDĪTA DEVĒJA tiesības, un/vai pildītu normatīvajos aktos KREDĪTA DEVĒJAM noteiktos pienākumus, bet ne ilgāk kā desmit gadus, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits personas datu apstrādes termiņš.

10.5.Piekrītot KREDITĒŠANAS LĪGUMA VISPĀRĪGAJIEM un SPECIĀLAJIEM NOTEIKUMIEM, KREDĪTA ŅĒMĒJS apliecina, ka tam ir bijusi iespēja iepazīties ar PERSONAS DATU APSTRĀDES noteikumiem un tam, apstiprinot savu personas identitāti, ir tiesības saņemt informāciju par PERSONAS DATU apstrādi, tajā skaitā, tiesības:

10.5.1. piekļūt saviem PERSONAS DATIEM, t.i., saņemt apstiprinājumu par savu PERSONAS DATU apstrādi un iegūt to kopiju, kā arī saņemt papildu informāciju par savu PERSONAS DATU apstrādi, lai pārliecinātos par to precizitāti un datu apstrādes likumību,

10.5.2. uz PERSONAS DATU labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu,

10.5.3. iebilst pret tādu PERSONAS DATU apstrādi, kuru apstrādes pamats ir KREDĪTA DEVĒJA vai TREŠĀS PERSONAS leģitīmo interešu ievērošana;

10.5.4. saņemt informāciju par TREŠAJĀM PERSONĀM – datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā normatīvajos aktos noteiktajam;

10.5.5. uz noteiktu PERSONAS DATU loku pārnesamību;

10.5.6. atsaukt piekrišanu tādu PERSONU DATU apstrādei, kas tiek veikta uz piekrišanas pamata, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;

10.5.7. iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja, veicot KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU apstrādi, KREDĪTA DEVĒJS pieļāvis pārkāpumu.

10.6. KREDĪTA ŅEMĒJS īsteno šī Līguma 10.5. minētās tiesības izmantojot KLIENTA PROFILU, vai iesniedzot KREDĪTA DEVĒJAM rakstveidā noformētu pieprasījumu, ierodoties KREDĪTA DEVĒJA juridiskajā adresē, vai ar pasta starpniecību, nosūtot uz tā juridisko adresi.

10.7. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir tiesības saņemt šī Līguma 10.5.punktā minēto informāciju bez maksas, izņemot gadījumus, ja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

10.8. KREDĪTA DEVĒJS apņemas nodrošināt KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATU drošību, veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus PERSONAS DATU aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu un/vai nejaušu grozīšanu, izpaušanu un jebkura cita veida prettiesisku apstrādi. Visi KREDĪTA DEVĒJA darbinieki un tās pārstāvji apņemas aizsargāt KREDĪTA DEVĒJA pārzināšanā nodotos KREDĪTA ŅĒMĒJA PERSONAS DATUS.

11. LĪGUMA DARBĪBA


11.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līguma 5.1. punktā noteiktajā kārtībā KREDĪTA DEVĒJS ir pieņēmis lēmumu par KREDĪTA piešķiršanu, informējis par to KREDĪTA ŅĒMĒJU un izsniedzis KREDĪTU, pārskaitot to uz KREDĪTA ŅĒMĒJA KONTU, un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

11.2. Visi DISTANCES LĪGUMA grozījumi un papildinājumi ir izdarāmi un pieejami KLIENTA PTOFILĀ.

11.3. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu uz vienošanās pamata Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.4. KREDĪTA DEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, saglabājot tiesības prasīt no KREDĪTA ŅEMĒJA piešķirtās KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS ja:

11.4.1. lai saņemtu KREDĪTU, KREDĪTA ŅEMĒJS sniedzis nepareizu un/vai apzināti nepatiesu informāciju par sevi KREDĪTA DEVĒJAM;

11.4.2. KREDĪTA ŅĒMĒJS nav veicis KREDĪTA KOPĒJĀS SUMMAS atmaksu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas pēc KREDĪTA TERMIŅA beigām (ja piešķirts ĀTRAIS KREDĪTS) vai nav veicis MAKSĀJUMU saskaņā ar ATMAKSAS GRAFIKU ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas (ja piešķirts ILGTERMIŅA KREDĪTS).

11.5. Ja KREDĪTA DEVĒJS izmanto Līguma 11.4. punktā noteiktās tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, KREDĪTA DEVĒJAM par to rakstiski jāpaziņo KREDĪTA ŅĒMĒJAM 7 (septiņi) darba dienas iepriekš. Paziņojums par Līguma izbeigšanu var tikt nosūtīts pa pastu vai uz e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Līgums uzskatāms par izbeigtu pēc 7 (septiņi) darba dienām no brīža, kad KREDĪTA ŅĒMĒJAM tika izsniegts paziņojums par Līguma izbeigšanu.

11.6. KREDĪTA ŅĒMĒJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja KREDĪTA ŅĒMĒJS ir pienācīgi izpildījis šī Līguma noteikumus (atmaksājis visus parādus/veicis visus MAKSĀJUMUS pilnā apmērā), kā arī informējis KREDĪTA DEVĒJU Līguma 6.5. punktā noteiktajā kārtībā.


12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI


12.1. Visi strīdi, domstarpības un/vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistītas ar šo Līgumu, risināmas Pušu savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu vai domstarpības nav iespējams atrisināt sarunu ceļā vai apmierināt prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sarunu sākuma brīža, vai ja viena no Pusēm nolemj, ka strīdu vai citas domstarpības risināt sarunu ceļā vairs nav lietderīgi, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā. KREDĪTA ŅĒMĒJAM ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.2. Pušu paziņojumi iesniedzami rakstveidā. KREDĪTA DEVĒJA un KREDĪTA ŅĒMĒJA paziņojumi nosūtāmi pa pastu, faksu vai e-pastu pēc Pušu norādītajām adresēm. Par izmaiņām Pušu rekvizītos jāpaziņo rakstiski 2 (divu) dienu laikā no izmaiņu veikšanas.

12.3. Puses vienojas, ka paziņojumi, kas nosūtīti, izmantojot e-pastu vai mobilo sakaru ierīci (īsziņas veidā), pēc adreses vai uz numuru, ko KREDĪTA ŅĒMĒJS sniedzis KLIENTA PROFILĀ, savukārt KREDĪTA DEVĒJS sniedzis MĀJAS LAPĀ, ir pielīdzināmi rakstveida paziņojumiem, ievērojot to, ka:

12.3.1. uz e-pastu nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 24 (divdesmit četras) stundas;

12.3.2. īsziņas veidā nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 36 (trīsdesmit seši) stundas.

12.4. KREDĪTA ŅĒMĒJS piekrīt, ka KREDĪTA DEVĒJS paziņojumus sūtīs ar elektroniskās komunikācijas automātisko līdzekļu starpniecību, kuriem nav nepieciešama cilvēka klātbūtne.

12.5. KREDĪTA ŅĒMĒJS apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir saņēmis izsmeļošu informāciju par KREDĪTA DEVĒJA sniegto pakalpojumu, ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un tiem piekrīt.

12.6. Puses vienojas, ka šī Līguma izskaidrošanā tiek piemēroti Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti.